Algemene Voorwaarden Leermeester.nu - Leermeester.nu

Algemene Voorwaarden Leermeester.nu

Voor het laatst gewijzigd: 1 januari 2020

1 Inschrijving

Je inschrijving is strikt persoonlijk en je handtekening betekent een akkoordverklaring met de algemene leveringsvoorwaarden. Inschrijvingen per e-mail en via internet betekenen ook een akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden. Elke deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten ook als het gaat om een bedrijfsinschrijving. Na inschrijving geldt de bedenktijd van 14  dagen, binnen deze termijn kun je kosteloos de inschrijving annuleren. Dit kan per email of per post.

2 Bevestiging van inschrijving

Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestiging van inschrijving.

3 Annulering en samenvoeging door  en Horeca Academie

Leermeester.nu behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft trainingen samen te voegen, te verschuiven of geen doorgang te laten hebben. Leermeester.nu is gerechtigd om, indien daar aanleiding toe is, zonder opgaaf van reden een deelnemer te weigeren.

4 Trainingsgeld

De deelnemer verbindt zich, hoofdelijk, bij inschrijving tot betaling van het gehele trainingsgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de trainingsdagen worden gevolgd. Alle door Leermeester.nu gemaakte kosten voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de deelnemer.

5 Verzuim

Afwezigheid van een deelnemer tijdens de training ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling. Afwezigheid van de deelnemer geeft nooit recht op geheel of gedeeltelijke teruggaaf van het trainingsgeld. Trainers/docenten zijn bevoegd om deelnemers die meer dan 50% afwezig zijn de toegang tot de training te ontzeggen. Ontzegging van de toegang geeft nooit recht op geheel of gedeeltelijke teruggaaf van het trainingsgeld.

6 Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt voorafgaan aan de eerste trainingsdag het trainingsmateriaal of inloggevens voor de training. In de loop van een training kunnen hier aanvullingen op uitgereikt worden. Al het in de training verstrekte materiaal is en blijft eigendom van Leermeester.nu. Het is de deelnemer niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de auteurswet van 1912.

7 Werking van de algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden treden in werking op het moment dat de deelnemer zich inschrijft voor een training. De algemene leveringsvoorwaarden eindigen na gehele betaling van het trainingsgeld en beëindiging van het trainingstraject.

8 Voortijdige beëindiging/opzegging door de deelnemer

Een opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij opzegging tot vier weken voor de startdatum van de training zijn administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging binnen vier weken voor aanvang van de training is het hele bedrag verschuldigd.

9 Verschuiving

Indien een deelnemer niet kan deelnemen aan een trainingsdag is het (als roosters het toelaten) mogelijk de trainingsdag te verschuiven naar een andere datum en locatie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.

10 Aansprakelijkheid

De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. Bij het uitvoeren van opdrachten dient hij alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die binnen een normale bedrijfsvoering gelden. Leermeester.nu draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij verwonding of enig letsel opgelopen tijdens een training.

11 Ontzegging tot de training

Indien een deelnemer zich niet houdt aan de veiligheidsaanwijzingen van de trainer(s) dan kan de deelnemer de toegang tot de training ontzegd worden.

12 Overige bepalingen

Indien de algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien in situaties zal naar alle billijkheid gehandeld worden zowel door de deelnemer als door de Leermeester.nu.

13 Examens

Indien aan een training een examen verbonden is verklaart de deelnemer kennis te hebben van de examenonderdelen en de voorwaarden van het examenbureau. Indien een portfolio onderdeel is van een examen is de deelnemer verantwoordelijk voor het correct en volledig inleveren van dit portfolio. Het examenbureau is eindbeoordelaar en er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitspraken van de trainer(s). Zolang de trainingskosten en/of examenkosten niet zijn voldaan, ontvangt de deelnemer geen uitslag van het examen.