Privacy Statement - Leermeester.nu

Privacy Statement

Voor de Horeca Academie, hiermee duiden we beide bedrijven aan, zijnde de Horeca Academie bv en de Horeca Academie   zakelijk bv inclusief het merk Leermeester.nu, is de bescherming van jouw persoonsgegevens van het grootste belang. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Met dit privacy statement informeert de Horeca Academie je over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn de Horeca Academie B.V. KvK nr. 52324494 en de Horeca Academie Zakelijk bv KvK nr. 63491036 (hierna aangeduid als de Horeca Academie    ), gevestigd aan de Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ  Den Haag.

Verwerking persoonsgegevens

de Horeca Academie verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevens die wij ontvangen bij jouw inschrijving voor een opleiding, aanvraag van een studiegids, aanmelding voor de nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, jouw eventuele feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt de Horeca Academie gegevens in het kader van jouw opleiding, zoals jouw aanwezigheid, eventueel behaalde resultaten en of je de opleiding hebt afgerond.

Doeleinden

de Horeca Academie gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • toesturen van codes voor elearning en toetsen, lesmateriaal
 • toesturen nieuwsbrief
 • administratieve afhandeling van jouw deelname aan de gekozen opleiding
 • vragen beantwoorden en inlichtingen verstrekken
 • analyses uitvoeren om onze dienstverlening te verbeteren
 • te voldoen aan geldende wet- en regelgeving
 • incasso van lesgeld, afhandeling van betalingen inclusief facturen verzenden

Bezoeken van de website

Wanneer je gebruikmaakt van de website van de Horeca Academie    , dan laat je gegevens achter. Indien je daar toestemming voor geeft, maakt de website gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren en af te stemmen op jouw voorkeuren. In dit privacy statement leest je welke gegevens de Horeca Academie verzamelt, waarom dat gebeurt en wat er met deze gegevens gebeurt. Het privacy statement geldt voor bezoekers van de website en onze administratie, de elearning en de digitale studentenomgeving.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om de inhoud te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden gegevens betreffende het gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer geplaatst kunnen worden. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om je op de Horeca Academie    -website te herkennen, jouw klik- en muisgedrag te monitoren en een profiel op te stellen. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van jouw computer van jouw browser uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Marketing cookies

Door de bezochte pagina’s te delen met bepaalde marketing-platformen kunnen wij je meer gerichte informatie tonen. In het cookie-statement leest je welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies die jouw privacy niet schenden).

Hoe verzamelen wij gegevens?

Als je gebruik maakt van de website, dan laat je soms persoonsgegevens achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij formulieren, informatie over jouw browser, het besturingssysteem, het land waar je zich bevindt en soortgelijke browsergegevens. Deze informatie wordt anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren jouw gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Inschrijven voor training, studie of cursus
 • Invullen van formulieren
 • Inschrijven voor nieuwsbrief
 • Aanvragen proefles of inhoudsopgave
 • Gebruik maken van de Horeca Academie omgeving, digitaal huiswerk inleveren, overleg met medestudenten

Wat doen we met jouw gegevens?

de Horeca Academie bewaart en verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken
 • Informeren over aanvullende en soortgelijke trainingen en cursussen
 • Korting verlenen indien je in aanmerking komt voor pakketten
 • Registeren van aanmeldingen voor examens

de Horeca Academie bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

de Horeca Academie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek ruim voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit de Horeca Academie verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

de Horeca Academie  conformeert zich aan de meldplicht datalekken en informeert direct de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en betrokkenen indien er sprake is van een ernstig datalek.

Met wie deelt de Horeca Academie jouw gegevens?

de Horeca Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij delen jouw gegevens niet met anderen, uitgezonderd SVO wanneer je een officiële MBO-opleiding volgt.
De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot je herleidbaar. Indien dat met jouw werkgever is overeengekomen, kan de Horeca Academie informatie over jouw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan jouw werkgever. de Horeca Academie kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals aan onze accreditatie organisaties. De Horeca Academie zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan de Horeca Academie of indien de Horeca Academie daartoe wettelijk verplicht is.

Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor de Horeca Academie en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De Horeca Academie sluit met derde partijen die voor de Horeca Academie optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Horeca Academie.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met toestemming van een van jouw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat jouw ouder(s) of jouw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van jouw gegevens.

Inzicht in jouw gegevens?

Als je een overzicht wilt van al jouw persoonsgegevens die door de Horeca Academie     worden verwerkt, kunt je dit opvragen via info@horecaacademie.nl. Ook kunt je via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van jouw gegevens. de Horeca Academie     zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, jouw verzoek behandelen.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per e-mail te sturen naar info@horecaacademie.nl.

Als je wilt dat de Horeca Academie jouw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@horecaacademie.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door de Horeca Academie worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Klacht

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door de Horeca Academie heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

de Horeca Academie kan het privacy statement wijzigen. We raden dan ook aan het privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 01-01-2020.