NOW 2.0 voorwaarden - Leermeester.nu

NOW 2.0 voorwaarden

  • De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom.(100% omzetdaling is 90% subsidie; 50% omzetdaling is 45% subsidie, minder dan 20% omzetdaling is 0% subsidie)
  • 100% doorbetaling aan werknemers.
  • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een viermaandsperiode waarvan de startdatum valt op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als aan de werkgever ook NOW is verleend en de werkgever heeft zijn aanvraag NOW niet ingetrokken, moet de omzetperiode direct aansluiten aan de omzetperiode van de NOW.
  • Van de werkgever wordt verwacht dat hij in de periode van 1 juni tm 30 september 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Gebeurt dit wel? dan wordt er een extra vermindering (“boete”) doorgevoerd ter grootte van 100% van de loonsom van die ontslagen werknemer.
  • Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. 
  • De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag indienen, alleen elektronisch via de website van het UWV. De aanvraag kan worden ingediend van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
  • De werkgever moet na 15 november 2020 een formele vaststelling van de subsidie aanvragen. Hij heeft daarvoor dan 24 weken de tijd. Eindigt de omzetperiode waarop de subsidie is gebaseerd na 15 november 2020, dan is de uiterste termijn 24 weken na afloop van de omzetperiode. Als een accountantsverklaring vereist is, is die termijn 38 in plaats van 24 weken.
  • Als een werkgever in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 toch ontslag aanvraagt bij het UWV, wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie een extra vermindering (“boete”) doorgevoerd ter
  • Onder de NOW 2.0. hebben werkgevers een zogeheten inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan om- of bijscholing te doen. Je werkgever kan dit bijvoorbeeld doen door contracturen die je momenteel niet (volledig) werkt, in te zetten voor scholing, of andere middelen ter beschikking te stellen.